Hyres/köpvillkor

Hyres/köpevillkor ADPN


1.   Uthyrning sker fritt ADPN. Om ADPN ombesörjer transport kan den kostnaden tillkomma.


2.   Hyran faktureras med 10 dagars betalningsvillkor vid hyresperiodens slut.


3.   Hyresbelopp räknas ej tillgodo vid senare ev. köp om inte annat överenskommits.


4.   Eventuell förlängning av hyra måste meddelas ADPN i god tid före hyresperiodens

      utgång om inte annat överenskommits.


5.    Avbeställning av bokad utrustning måste ske minst 1dygn innan hyrestidens början.

       För ej avhämtad beställd utrustning debiteras 30% av hyresvärdet.


6.   Försent återlämnad utrustning debiteras som en ny hyra.                               

                 

7.   Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta

      ut eller sälja den.


8.   Hyrestagaren är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad till sitt fulla värde

      mot alla risker från det att utrustningen lämnar ADPN tills det att den återkommit till ADPN.


9.   Hyrestagaren är ensam ansvarig för förlust eller skada som uppstår på förhyrda varor.


10.  Återlämnade trasiga lampor/ir-rör debiteras till sitt fulla värde.


11.  Återlämnad defekt utrustning repareras av ADPN varvid kostnaden debiteras hyrestagaren.

       Hyrestagaren får ej själv reparera eller till annan part lämna hyrd utrustning för

       reparation utan godkännande av ADPN.


12.   ADPN ansvarar för att hyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.


13.   Om hyrestagaren ej fullgör sina skyldigheter mot ADPN så äger ADPN rätt att

        omedelbart återta hyrd/köpt utrustning.


14.   Utrustningen får endast användas av den som äger därför nödig kännedom.


15.   ADPN ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning/uppdrag, visning,

fördröjning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som ADPN ej råder över.


16.   Hyran debiteras för 7 dagar i vecken om inte annat överenskommits.       


17.   Maskiner ska återlämnas rengjorda från damm/smuts och olja, om inte kan städavgift

        tillkomma om 350kr + moms.